ČIA PLIUS lojalumo sistemos taisyklės ir privatumo politika


I. Bendrosios nuostatos

1. Šiomis ČIA PLIUS lojalumo kortelės išdavimo ir naudojimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) yra reglamentuojami UAB „Čia Market“ ir lojalumo kortelės ČIA PLIUS turėtojo santykiai, atsirandantys išduodant ir aptarnaujant lojalumo kortelę. Santykiai, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos tik iš dalies, reguliuojami atskirai viešais UAB „Čia Market“ pranešimais klientams ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2. Taisyklėse naudojamos sąvokos:

2.1. Bendrovė – UAB „Čia Market“.

2.2. Anketa – popierinė arba elektroninė Bendrovės kortelės registracijos anketa, kurioje klientas pateikia savo asmens duomenis ir patvirtina apie sutikimą juos tvarkyti visa apimtimi ar iš dalies bei patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, ir kurios pagrindu išduodama ir aktyvuojama ČIA PLIUS kortelė.

2.3. ČIA PLIUS lojalumo programa – UAB „Čia Market“ taikoma lojalumo programa, sukurta lojaliems klientams, pagal kurią ČIA PLIUS kortelės turėtojai gali gauti specialias nuolaidas ir (arba) kitus išskirtinius pasiūlymus visose ČIA parduotuvėse, firminiuose skyriuose.

3. ČIA PLIUS kortelė išduodama šių Taisyklių nustatyta tvarka kiekvienoje ČIA parduotuvėje.

4. Asmuo, pateikdamas užpildytą anketą kortelei gauti, patvirtina esantis tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Bendrovė neatsako už kortelės turėtoją, jeigu jis iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

5. Kortelė yra Bendrovės nuosavybė. Kortelė gali būti bet kada blokuojama ir (arba) paimama iš kortelės turėtojo, jeigu ja naudojamasi pažeidžiant šias Taisykles arba Lietuvos Respublikos teisės aktus.

6. ČIA PLIUS kortelė nėra vardinė kortelė, todėl visi renkami ir tvarkomi kortelės turėtojų duomenys yra siejami tik su unikaliu ČIA PLIUS kortelės numeriu.

7. Šios Taisyklės yra keičiamos, panaikinamos Bendrovės nuožiūra ir pateikiamos prekybos vietose pildant Anketą ČIA PLIUS kortelei gauti, taip pat interneto svetainėje www.ciamarket.lt.


II. Kortelės įsigijimas, galiojimas, blokavimas, keitimas

8. Lojalumo kortelę ČIA PLIUS gali įsigyti visi pilnametystės sulaukę fiziniai, taip pat ir juridiniai asmenys.

9. Lojalumo kortelę ČIA PLIUS galima įsigyti kiekvienoje ČIA parduotuvėje tinkamai užpildžius Anketą ir sumokėjus kortelės išdavimo mokestį – 1,45 EUR. Iškart po užpildytos Anketos pateikimo ČIA parduotuvės darbuotojui, ČIA PLIUS kortelė bus aktyvuota ir bus galima pradėti naudotis visais ČIA PLIUS lojalumo programos pasiūlymais.

10. Anketoje pateikti asmens duomenys yra būtini Bendrovei, kad pastaroji galėtų tinkamai administruoti lojalumo programą. Nepateikus privalomų nurodyti duomenų ir/ arba nepasirašius Anketos lojalumo Kortelė neišduodama.

11. Užpildytos popierinės anketos duomenys nėra iš karto įvedami į lojalumo programos sistemą. Atsižvelgiant į tai, prašome, praėjus tam tikram laikui po popierinės anketos pateikimo ir atitinkamų pakeitimų atlikimo telefonu, pasitikrinti savo duomenis paskyroje www.ciaplius.lt ir, esant poreikiui, atlikti pakeitimus.

12. Kortelės turėtojas įsipareigoja Anketoje pateikti tikslius, teisingus ir išsamius asmens duomenis. Jeigu pasikeičia kortelės turėtojo nurodyti asmens duomenys, apie tai kortelės turėtojas gali informuoti Bendrovę ir pasikeitusius asmens duomenis atnaujinti Taisyklių nustatyta tvarka. Bendrovė nėra atsakinga už žalą, patirtą kortelės turėtojo ir / arba trečiųjų asmenų, dėl to, kad kortelės turėtojas nurodė neteisingus ir / arba neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė asmens duomenų jiems pasikeitus. Jei pildydamas Anketą kortelės turėtojas pateikia trečiųjų asmenų asmens duomenis, kortelės turėtojas yra atsakingas už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą.

13. Kortelė galioja nuo jos išdavimo momento iki vienos iš žemiau nurodytų aplinkybių atsiradimo:

13.1. Kortelės turėtojui pametus, sugadinus, ar kitu būdu praradus Kortelę ir pateikus prašymą užblokuoti kortelę;

13.2. Kortelės turėtojui nenaudojant kortelės ilgiau nei 2 (dvejus) metus;

13.3. Čia Market užblokavus kortelę dėl anketoje nurodytų privalomų pateikti duomenų ir (arba) sutikimų nepateikimo arba nepilno pateikimo, įtariamo kortelės suklastojimo, neteisėto naudojimo ar sukčiavimo atvejo;

13.4. Kortelės turėtojui pateikus prašymą nutraukti jo asmens duomenų tvarkymo ČIA PLIUS programos administravimo tikslais veiksmus ir (arba) atsisakymą dalyvauti ČIA PLIUS programoje;

13.5. Čia Market panaikinus ČIA PLIUS programą ir visų kortelių galiojimą.

14. Pasibaigus kortelės galiojimui kortelė yra užblokuojama ir kortelės turėtojo asmens duomenys yra naikinami apie tai kortelės turėtojo iš anksto neinformavus.

15. Kasininkui pateikus seną, susidėvėjusią, nebeveikiančią ČIA PLIUS kortelę, kortelės atnaujinimo mokestis yra 0,01 EUR (taikoma 99% nuolaida kortelės išdavimo mokesčiui). Pametus, praradus ČIA PLIUS kortelę nuolaida kortelės išdavimo mokesčiui netaikoma.

16. Apie pavogtą, pamestą ČIA PLIUS kortelę būtina pranešti bet kuriuo šiose taisyklėse nurodytu el. pašto adresu, ir/ arba telefono numeriu 8 444 22222. Gavus pranešimą apie pavogtą ar pamestą kortelę, ji yra blokuojama. ČIA PLIUS kortelės turėtojo prašymu sukaupti ČIA PLIUS pinigai gali būti perkelti į naują kortelę. Jei kortelės turėtojas nepraneša apie prarastą kortelę, Bendrovė neprisiima atsakomybės dėl jos naudojimo, įskaitant ČIA PLIUS pinigų panaudojimą.


III. Lojalumo programos naudos ir naudojimo sąlygos

17. Perkant parduotuvėse ČIA, pateikus/ pasinaudojus savo lojalumo kortele ČIA PLIUS kaupiami ČIA PLIUS pinigai 1% nuo kiekvieno pirkinio sumos (išskyrus pinigai negrįžta perkant tabako gaminius, alkoholio gėrimus, lojalumo akcijos prekes ir perkant trečiųjų asmenų teikiamas prekes ar paslaugas-išankstinio mokėjimo kortelių papildymus, draudimo paslaugas, loterijos bilietus, superkamą ar keičiamą tarą, depozitą ir pan.)

18. ČIA PLIUS pinigai pradedami kaupti tik tuo atveju, kai kortelės turėtojas perka pirkinį, kurio vertė yra ne mažesnė nei 0,5 Eur. 1 (vieno) ČIA PLIUS pinigo vertė yra 1 (vienas) euras. Sukauptais ČIA PLIUS pinigais galima padengti iki 99% pirkinio sumos. Kortelėje sukaupti ČIA PLIUS pinigai į grynuosius pinigus nekeičiami.

19. Kortelėje sukaupti ČIA PLIUS pinigų galiojimo laikotarpis yra 1 (vieneri) metai. Seniausiai sukaupti ČIA PLIUS pinigai panaudojami pirmiausiai. Nepanaudoti ČIA PLIUS pinigai anuliuojami, į grynuosius pinigus nekeičiami ir kortelės turėtojui nekompensuojami.

20. Sukauptų ČIA PLIUS pinigų likutį kortelės turėtojai gali matyti kvite ir savitarnos svetainėje.

21. Prekių grąžinimo atveju už pirktą prekę (-es) suteikti ČIA PLIUS pinigai nuskaitomi iš Kortelės sąskaitos. Jei kortelėje esantis ČIA PLIUS pinigų likutis nepakankamas, kortelės turėtojas skirtumą turi sumokėti grynaisiais. Jei perkant prekę buvo panaudoti ČIA PLIUS pinigai, nusprendus grąžinti prekę (-es), ČIA PLIUS pinigai grąžinami į Kortelės sąskaitą.

22. Bendrovė pasilieka sau teisę atsisakyti suteikti kortelės turėtojui lojalumo programos ČIA PLIUS naudas, turint įtarimų, kad jas siekiama gauti apgaulės būdu.

23. Aktuali ir detali informacija apie Kortelę ir taikomas nuolaidų programos naudas yra teikiama internete adresu www.ciamarket.lt, nemokamu telefonu +370 444 22222 arba el. paštu korteles@ciamarket.lt.


IV. Asmens duomenų tvarkymas

24. Užpildant Anketą klientas pateikia ČIA PLIUS programai vykdyti ir administruoti asmens duomenis: ČIA PLIUS kortelės numeris, vardas, gimimo data, gyvenamoji vietovė, elektroninis paštas, telefono numeris, lytis, šeimos narių skaičius. Anketoje būtina užpildyti elektroninį paštą arba telefono numerį pasirinktinai. Vardo, lyties, adreso galima neužpildyti. Bendrovė nerenka klientų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti jų tapatybę.

25. Kliento Anketoje pateiktus asmens duomenis Bendrovė naudoja ČIA PLIUS programos administravimo, bendravimo su klientu tikslais, taip pat teikiant klientui tiesioginės rinkodaros pasiūlymus (tik tuo atveju, jei klientas davė sutikimą tokiems pasiūlymams gauti). Šiuos duomenis bendrovė saugo ne ilgiau, kaip iki kortelės galiojimo pabaigos.

26. Bendrovė taip pat renka ir sistemina informaciją apie prekes, kurias įsigyja klientai naudodamiesi ČIA PLIUS kortele. Toks informacijos apdorojimas užtikrina galimybę pateikti kliento poreikius atitinkančius asmeninius pasiūlymus. Ši prekių pirkimo informaciją saugojama ne ilgiau kaip 5 (penkerius) metus nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos.

27. Asmuo, pateikdamas užpildytą Anketą kortelei gauti, sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi Bendrovės vykdomos ČIA PLIUS nuolaidų programos vykdymo ir administravimo tikslu. Asmuo savo sutikimą duoda pasirašydamas anketoje ČIA PLIUS kortelei gauti. Anketą galite rasti kiekvienoje ČIA parduotuvėje arba internetinėje svetainėje www.ciamarket.lt. Asmenims nesutikusiems su savo Asmens duomenų tvarkymu šiame punkte nurodytais tikslais, anketa yra nepriimama ir Kortelė neišduodama.

28. Kortelės turėtojo Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi šiose Taisyklėse nustatyta tvarka tik tuo atveju, jei kortelės turėtojas yra davęs sutikimą Anketoje. Sutikimą gauti naudingus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus klientas gali patvirtinti pildydamas ČIA PLIUS kortelės Anketą ir (ar) savo ČIA PLIUS internetinėje paskyroje www.ciaplius.lt. Kortelės turėtojo sutikimas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, reiškia, kad jis sutinka, jog Bendrovė ar pasirinkti programos partneriai, šių duomenų pagrindu, suformuotų ir siųstų Kortelės turėtojui specialius pasiūlymus, reklaminę ir kitą informaciją, susijusią su vykdoma ČIA PLIUS programa. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus susisiekę el. pašto adresu korteles@ciamarket.lt arba savo ČIA PLIUS programos paskyroje www.ciaplius.lt.

29. Duomenų apsaugos teisės aktai kortelės turėtojui suteikia daug teisių, susijusių su asmens duomenų apsauga. Kortelės turėtojas turi teisę bet kada susipažinti su jo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti juos ištaisyti, papildyti, pareikšti nesutikimą, perkelti, apriboti, sunaikinti arba sustabdyti jų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų reikalavimų. Nurodytomis teisėmis Kortelės turėtojas gali pasinaudoti bet kurioje ČIA parduotuvėje pateikęs prašymą raštu arba el. paštu. Taip pat bet kuriuo tai gali padaryti prisijungus prie savo ČIA PLIUS profilio ir patikrinti mūsų turimą informaciją apie Jus, pvz., vardą, kontaktinę informaciją ir pan.

30. Nepaisant to, kad Bendrovės tvarkomi duomenys nesuteikia galimybės identifikuoti ir nustatyti kortelės turėtojo tapatybės, bendrovė patvirtinta, kad kortelės turėtojo asmens duomenys yra tvarkomi, saugomi ir naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų ES bei LR teisės aktų reikalavimais.

31. Bendrovė įsipareigoja užtikrinti klientų duomenų konfidencialumą ir neatskleisti kliento duomenų tretiesiems asmenims, nesusijusiems su Bendrove ar ČIA PLIUS lojalumo programa. Tačiau Bendrovė turi teisę perduoti kliento duomenis tretiesiems asmenims, kurie teikia Bendrovei paslaugas ar atlieka darbus, susijusius su tinkamu ČIA PLIUS programos vykdymu, o taip pat valstybės (savivaldybės) institucijoms, kurios turi teisę gauti kliento duomenis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Trečiųjų įmonių galimybė naudoti klientų informaciją yra ribota, jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo bendrovei tikslais.

32. Iškilus klausimams, susijusiems su asmens duomenų apsauga, prašome kreiptis adresu: korteles@ciamarket.lt.


V. Baigimosios nuostatos

33. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

34. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su jomis bei Taisyklių pažeidimu ar galiojimu, sprendžiamas derybomis, nepavykus susitarti, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais.

35. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

36. Pametus kortelę, norint keisti esamą asmens informaciją ar turint klausimų bei nusiskundimų dėl vykdomos ČIA PLIUS lojalumo programos, skambinkite tel. 8 444 22222 (darbo dienomis 8-17 val.) arba rašykite el. paštu: korteles@ciamarket.lt.